Chọc lọc đề thi trắc nghiệm Tư tưởng Hồ Chí Minh có đáp án

Câu 801: Theo Hồ Chí Minh, động lực quyết định nhất của chủ nghĩa xã hội là gi?

a. Khoa học – kỹ thuật
b. Chính trị
c. Con người. (Đ)
d. Sự giúp đỡ, ủng hộ quốc tế

Câu 802: Theo Hồ Chí Minh, có mấy loại hình quá độ lên chủ nghĩa xã hội?

a. 1
b. 2 (Đ)
c. 3
d. 4

Câu 803: Chọn cụm từ điền vào chỗ trống đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh. Việt Nam đi lên chủ nghĩa xã hội tư một nước thuộc địa nưa phong kiến,

a. Bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa.
b. Không kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa. (Đ)
c. Bỏ qua chế độ tư bản chủ nghĩa.
d. Xuyên qua chủ nghĩa tư bản

Câu 804: Theo Hồ Chí Minh, trong thời kỳ quá độ tồn tại mấy thành phần kinh tế?

a. 3
b. 4 (Đ)
c. 5
d. 6

Câu 805: Tìm luận điểm không đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh?

a. Công nghiệp hóa là con đường tất yếu phải đi của chúng ta.
b. Công nghiệp hóa phải bắt đầu tư xây dựng và phát triển công nghiệp nặng. (Đ)
c. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở xây dựng, phát triển một nền nông nghiệp toàn diện.
d. Công nghiệp hóa phải trên cơ sở phát triển công nghiệp nhẹ, tiểu thủ công nghiệp.

Câu 806: Theo Hồ Chí Minh, biện pháp nào quan trọng nhất trong xây dựng chủ nghĩa xã hội?

a. Tranh thủ tối đa sự giúp đỡ, viện trợ quốc tế.
b. Huy động các nguồn lực sắn có trong dân. (Đ)
c. Kết hợp cải tạo xã hội cũ với xây dựng xã hội mới.
d. Kết hợp xây dựng và bảo vệ đất nước.

Câu 807: Nhận định: “Dấn ta có một lòng nồng nàn yêu nước. Đó là một truyền thống quý báu của ta. Tư xưa đến nay, mỗi khi Tổ quốc bị xâm lắng, thì tinh thần ấy lại sôi nổi, nớ kết thành một làn sóng vô cùng mạnh mẽ, to lớn, nớ lướt qua mọi sự nguy hiểm, khó khăn, nớ nhấn chìm tất cả lũ bán nước và lũ cướp nước” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Tuyên ngôn độc lập
b. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến
c. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng. (Đ)
d. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam.

Câu 808: Khẩu hiệu chiến lược: ”Giai cấp vô sản tất cả các nước và các dấn tộc bị áp bức, đoàn kết lại” là của tác gia nào?

a. Các Mác
b. Ph. Àngghen
c. V.I.Lênin
d. Hồ Chí Minh (Đ)

Câu 809: Luận điếm “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết, Thành công, thành công, đại thành công! ” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Bài nói chuyện trong buổi lễ bế mạc Đại hội thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
b. Bài nói chuyện tại lớp bồi dưỡng cán bộ về công tác Mặt trận (Đ)
c. Bài nói chuyện tại Hội nghị mớ rộng Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
d. Bài nói chuyện tại Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ II.

Câu 810: Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về một nguyên nhân sâu xa dần đến cuộc đấu tranh cứu nước của nhân dấn ta cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX bị thất bại?

a. Cả nước đã không đoàn kết được thành một khối thống nhất
b. Lãnh đạo cuộc đấu tranh cứu nước là các sĨ phu phong kiến
c. Con đường đấu tranh cứu nước theo ý thức hệ tư tưởng phong kiến hoặc tư sản (Đ)

Câu 811: Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Đại đoàn kết dần tộc là vấn đề sách lược
b. Đại đoàn kết dần tộc là vấn để chiến lược (Đ)
c. Đại đoàn kết dần tộc là phương pháp chính trị

Câu 812: Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về lực lượng chủ yếu của khối đại đoàn kết dấn tộc?

a. Công nhân
b. Công nhấn, nông dấn
c. Học trò, nhà buôn
d. Công nhần, nông dấn, lao động trí óc (Đ)

Câu 813: Chọn câu trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Đảng cộng sản Việt Nam là một thành viên của Mặt trận dần tộc thống nhất
b. Đảng cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Mặt trận
c. Đảng cộng sản Việt Nam vừa là thành viên, vừa là lực lượng lãnh đạo Mặt trận (Đ)
d. Cả a, b, c.

Câu 814: Chọn câu trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh về tổ chức của Mặt trận dấn tộc thống nhất

a. Mặt trận dần tộc thống nhất là tổ chức của các đảng phải, các đoàn thể, các nhân sĨ
b. Mặt trận dấn tộc thống nhất là tổ chức của các tầng lớp nhân dấn (Đ)
c. Mặt trận dấn tộc thống nhất là tổ chức của giai cấp công nhấn, nông dấn, lao động trí óc
d. Mặt trận dấn tộc thống nhất là nơi quy tụ mọi tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước

Câu 815: Luận điếm: HCách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong cách mệnh thế giới. Ai làm cách mệnh trong thế giới đều là đồng chí của dấn An Nam cả” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Đông Dương (1923-1924)
b. Bản ăn chế độ thực dấn Phấp
c. Đường Cách mệnh (Đ)
d. Thường thức chính trị

READ:  Phương hướng và một số nội dung vận dụng, phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới

Câu 816: Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ chí Minh Đế tranh thủ sự giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa trong đấu tranh cách mạng, cần coi trọng nhân tố :

a. Tư lưc cánh sinh, dựa vào sức mình là chính (Đ)
b. Cớ đường lối độc lập tự chủ đúng đắn
c. Đưa vào nguồn lực ngoại sinh là chính

Câu 817: Chọn phương án trả lời đúng theo tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc ngoại giao:

a. Phải cứng rắn về nguyên tắc
b. Phải mềm dẻo về sách lược
c. Vữa cứng rắn về nguyên tắc, vữa mềm dẻo về sách lược
d. “DĨ bất biến ứng vạn biến” (Đ)

Câu 818: Luận điếm: HCách mệnh trước hết phải có cái gì? Trước hết phải có đăng cách mệnh, để trong thì vận động và tổ chức dấn chúng, ngoài thì liên lạc với dần tộc bị áp bức và vô sản giai cấp ở mọi nơi. Đảng có vững thì cách mệnh mới thành công, cũng như người cầm lái có vững thuyên mới chạy” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Bản ăn chế độ thực dấn Phấp
b. Đường Cách mệnh (Đ)
c. Chánh cương vắn tắt của Đảng
d. Thường thức chính trị

Câu 819: Luận điểm: “Đăng muốn vững thì phải có chủ nghĩa làm cốt, trong đảng ai cũng phải hiểu, ai cũng phải theo chủ nghĩa ấy. Đẳng mà không có chủ nghĩa cũng như người không có trí khôn, tàu không có ban chi nam” được trích từ tác phẩm nào của Hồ Chí Minh?

a. Tuyên ngôn độc lập
b. Đường Cách mệnh (Đ)
c. Điều lệ vắn tắt của Đảng
d. Thường thức chính trị

Câu 820: Chọn câu trả lời đúng nhất với tư tưởng Hồ Chí Minh

a. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhân
b. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dấn lao động
c. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp công nhấn, của nhân dấn lao động và của dần tộc Việt Nam (Đ)
d. Đảng cộng sản Việt Nam là Đảng của giai cấp lao động, mà cũng là Đảng của toàn dấn

Câu 821: Chọn phương án trả lời đúng với tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc xây dựng Đảng cộng sản Việt Nam

a. Tập trung dấn chủ
b. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách
c. Tư phê bình và phê bình
d. luật nghiêm minh, tự giác
e. Đoàn kết thống nhất trong Đảng
f. Cả a, b, c, d, e (Đ)

Câu 822: Đảng phải thường xuyên tư đổi mới, tư chinh đốn về mặt nào?

a. Chính trị
b. Tư tưởng
c. Tổ chức
d. Cả a, b, c (Đ)

Câu 823: Quan điểm : “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” được Hồ Chí Minh trình bày trong tác phẩm nào?

a. Sách lược vắn tắt của Đảng
b. Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng
c. Bài nói tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (Đ)
d. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam

Câu 824: Quan điểm: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền” được Hồ Chí Minh trình bày trong văn kiện nào?

a. Chánh cương vắn tắt của Đảng
b. Báo cáo chính trị tại Đại hội lần thứ II của Đảng
c. Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam
d. Di chúc (Đ)

Câu 825: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước kiểu mới ớ Việt Nam về cơ bản được hình thành vào thời gian nào?

a. Năm 1920
b. Năm 1930
c. Năm 1941
d. Năm 1945 (Đ)

Câu 826: Hồ Chí Minh là người đã trực tiếp chi đạo biên soạn các Hiến pháp nào của nước ta?

a. Hiến pháp 1946 (Đ)
b. Hiến pháp 1959
c. Hiến pháp 1980
d. Hiến pháp 1992

Câu 827: Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà nước của dấn là:

a. Nhà nước do nhân dấn tổ chức nên.
b. Dần là chủ nhà nước, quyền lực nhà nước thuộc về nhân dần. (Đ)
c. Nhà nước phục vụ nhân dấn, đem lại lợi ích cho nhân dấn.

Câu 828: Chọn phương án trả lời đúng nhất theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhà nước Việt Nam…

a. Mang bản chất giai cấp công nhân. (Đ)
b. Cớ tính dấn tộc, tính nhân dần sâu sắc.
c. Có sự thống nhất bản chất giai cấp công nhân với tính nhân dần và tính dấn tôc.
d. Mang tính dấn tộc.

Câu 829: Chọn cụm tư đúng điền vào dấu… Làm cách mệnh rồi thi quyền trao cho …, chớ để trong tay một bọn ít người.

a. Giai cấp công nhần.
b. Giai cấp nông dần.
c. Dấn chúng số nhiều. (Đ)
d. Giai cấp tư sản dấn tộc.

Câu 830: Điểm đặc sắc nhất trong tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền là gi?

a. Coi trọng luậtpháp trong quản lý xã hội.
b. Đề cao đạo đức trong quản lý xã hội.
c. Đảm bảo tính nghiêm minh và hiệu lực của pháp luật.
d. Kết hợp nhuần nhuyễn cả pháp luật và đạo đức trong quản lý xã hội. (Đ)

Câu 831: Tác phẩm đầu tiên của Hồ Chí Minh đề cập đến đạo đức cách mạng?

a. Bản ăn chế độ thực dấn Phấp (1925).
b. Đường cách mệnh (1927). (Đ)
c. Thường thức chính trị (1953).
d. Đạo đức cách mạng (1955)

READ:  Tổng hợp các câu hỏi hay thi trắc nghiệm TT HCM kèm đáp án

Câu 832: Hồ Chí Minh đề cập đạo đức trong những quan hệ nào của con người?

a. Đối với mình
b. Đối với người
c. Đối với việc
d. Cả a, b, c. (Đ)

Câu 833: Chọn cụm tư đúng điền vào dấu ”Người cách mạng phải có thì mới gánh được nặng và đi được xa”.

a. Trí tuệ
b. Phương pháp cách mạng
c. Đạo đức cách mạng. (Đ)
d. Ý chí cách mạng.

Câu 834: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, văn hóa có mấy chức năng?

a. 2
b. 3 (Đ)
c. 4
d. 5

Câu 835: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản?

a. 4 (Đ)
c. 6
b. 5
d. 7

Câu 836: Theo giáo trình tư tưởng Hồ Chí Minh, có mấy nguyên tắc xây dựng đạo đức mới?

a. 3 (Đ)
b. 4
c. 5
d. 6

Câu 837: Trong cách mạng dấn tộc dần chủ nhân dấn, nền văn hóa mới có những tính chất nào?

a. Dấn tộc
b. Khoa học
c. Đại chúng
d. Cả a, b, c. (Đ)

Câu 838: Theo Hồ Chí Minh, mục tiêu của giáo dục là gi?

a. Xóa nạn mù chữ, làm cho mọi người dấn biết đọc, biết viết.
b. Hình thành đội ngũ trí thức cách mạng. (Đ)
c. Đào tạo những con người tốt, những cán bộ tốt.
d. Phát triển khoa học nước nhà.

Câu 839: Theo Hồ Chí Minh, nội dung của nền giáo dục mới là gi?

a. Giáo dục toàn diện cả đưc, trí, thể, mỹ. (Đ)
b. Giáo dục tư tưởng chính trị.
c. Giáo dục thái độ lao động.
d. Giáo dục tri thức văn hóa.

Câu 840: Chọn cụm tư đúng điền vào chỗ trống “Học để làm việc, …… .., làm cán bộ”

a. Cớ tri thức
b. Làm người (Đ)
c. Làm cách mạng.
d. Phục vụ nhân dấn.

Câu 841: Bản chất con người theo tư tưởng Hồ Chí Minh là gi?

a. Sản phẩm phát triển của tự nhiên.
b. Sư thống nhất cả hai mặt tự nhiên và xã hội.
c. Tổng hợp các quan hệ xã hội tư hẹp đến rộng. (Đ)
d. Mang bản chất giai cấp.

Câu 842: Theo Hồ Chí Minh, trong mỗi con người bao giờ cũng có:

a. Chi mặt tốt.
b. Tốt – xấu, thiện – ấc. (Đ)
c. Chi mặt xấu.
d. Không xấu, không tốt.

Câu 843: Đặc điểm nổi bật nhất của tình hình thế giới hiện nay là gi?

a. Cớ nguy cơ diễn ra chiến tranh thế giới.
b. Nạn khủng bố hoành hành.
c. Xuất hiện các vấn đề toàn cầu.
d. Cuộc cách mạng khoa học – công nghệ phát triển mạnh mẽ. (Đ)

Câu 844: Chọn phương án sai trong các nhận định dưới đầy:

a. Cách mạng khoa học – công nghệ thúc đẩy xu thế toàn cầu hóa.
b. Cách mạng khoa học – công nghệ làm xuất hiện các vấn đề toàn cầu.
c. Cách mạng khoa học – công nghệ là sản phầm tất yếu của xu thế toàn cầu hóa. (Đ)
d. Trong điều kiện cách mạng khoa học – công nghệ, khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp.

Câu 845: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, xu thế phát triển chủ đạo của thế giới hiện nay là gi?

a. Đối đầu giữa các quốc gia, dấn tộc.
b. Hòa bình, hợp tác và pháttriển. (Đ)
c. Đụng độ giữa các nền văn minh, các nền văn hóa.
d. Đấu tranh giai cấp gay gắt, quyết liệt.

Câu 846: Việt Nam hiện nay đang đối đầu với những nguy cơ nào?

a. Tụt hậu về kinh tế.
b. Chệch hướng xã hội chủ nghĩa. e. Cả a, b, c, d.
c. Diễn biến hòa bình. (Đ)
d. Tham những, quan liêu.

Câu 847: Thành tựu nổi bật nhất của Việt Nam về chính trị trong những năm đổi mới là gi?

a. Giữ vững độc lập dấn tộc.
b. Ổn định. (Đ)
c. Phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
d. Không có xung đột sắc tộc, tôn giáo.

Câu 848: Học tập, vận dụng và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh cần nắm vững các nguyên tắc phương pháp luận nào?

a. Lý luận gắn với thực tiễn
d. Kế thừa và pháttriển.
b. Lịch sử cụ thể.
e. Cả a, b, c, d.
c. Toàn diện và hệ thống. (Đ)

Câu 849: Kiên trì con đường Hồ Chí Minh đã lựa chọn nghĩa là:

a. Giữ vững nên độc lập dấn tộc.
b. Thực hiện triệt để cuộc cách mạng dấn tộc dấn chủ nhân dần.
c. Thực hiện mục tiêu độc lập dấn tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. (Đ)
d. Hội nhập với nền kinh tế thế giới.

Câu 850: Theo giáo trình Tư tưởng Hồ Chí Minh, động lực chủ yếu của sự phát triển đất nước hiện nay là gi?

a. Đấu tranh giai cấp cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới.
b. Đại đoàn kết toàn dấn mà nòng cốt là liên minh công – nông – trí thức. (Đ)
c. Thực hiện bình đẳng và công bằng xã hội.
d. Xóa đói giảm nghèo.