Em biết gì về các thành thị trung đại trong xã hội phong kiến châu Âu? – Lịch sử 7

Nguyên nhân ra đời của các thành thị trung đại là do :

– Vào thời kì phong kiến phân quyền: các lãnh địa đều đóng kín, không có trao đổi, buôn bán, giao thương với bên ngoài.

– Từ cuối thế kỉ XI, do sản xuất thủ công phát triển, thợ thủ công đã đem hàng hóa ra những nơi đông người để trao đổi, buôn bán, lập xưởng sản xuất.

– Từ đấy hình thành các thị trấn rồi phát triển thành thành phố, gọi là thành thị trung đại.

Hoạt động và vai trò của các thành thị trung đại :

Cư dân chủ yếu của thành thị là thợ thủ công và thương nhân, họ lập ra các phường hội, thương hội để cùng nhau sản xuất và buôn bán.

Hoạt động trên của các thành thị trung đại đã có vai trò thúc đẩy sản xuất, làm cho xã hội phong kiến phát triển.

READ:  Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của phong trào Tây Sơn?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]