Hãy trình bày Tác động của Toàn cầu hóa đối với Văn hóa Việt Nam

TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC

Nhờ sự mở rộng giao lưu văn hóa, Việt Nam có nhiều cơ hội tiếp thu một cách có chọn lọc những tinh hoa của nền văn hóa , văn minh nhân loại để làm giàu kho tàng văn hóa dân tộc. Bằng cách đó, những yếu tố văn hóa tiến bộ được dung nạp và những yếu tố văn hóa lạc hậu lỗi thời đang kìm hãm sự phát triển bị loại bỏ _ trong khi diện mạo văn hóa riêng của Việt Nam vẫn được khẳng định.

Toàn cầu hóa tạo nên cơ sở để chúng ta tăng cường đầu tư nhiều hơn nữa vào giáo dục và đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, củng cố ý thức cộng đồng, đẩy mạnh dân chủ và đa dạng hóa văn hóa để chuẩn bị chuyển sang một nền kinh tế mới _ nền kinh tế dựa vào tri thức.

TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC

Trong quãng thời gian hội nhập văn hóa thế giới quả là cuộc đấu tranh quyết liệt. Đánh giá về thành tựu hội nhập văn hóa có nhiều ý kiến khác nhau, không được đồng thuận như khi chúng ta đánh giá về thành tựu đổi mới kinh tế. Điều này chứng tỏ quá trình hội nhập văn hóa của chúng ta có nhiều vấn đề non yếu . Không ai phủ nhận sau những năm đổi mới, đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân ta được nâng cao, được mở rộng phong phú, đa dạng và giàu có hơn nhiều. Nhưng cũng phải thừa nhận rằng, bên cạnh những mặt tích cực đó thì nhiều mặt hạn chế của đời sống xã hội cũng nảy sinh . Đạo đức xã hội xuống cấp nghiêm trọng, đồi sống văn hóa bị lai căng, nhiều chuẩn mực xã hội không còn được tôn trọng, một số mặt xấu được duy trì công khai, nhiều tệ nạn không ngăn chặn được…

READ:  Hãy trình bày Văn hóa tinh thần dựa trên nền tảng triết học

Riêng về lĩnh vực văn học – nghệ thuật, văn chương nghệ thuật thế giới ồ ạt tràn vào nước ta, cả những tác phẩm hay lẫn những tác phẩm dở. Văn hóa bạo lực, tình dục hiên ngang thách thức những tuần phong mĩ tục của văn hóa dân tộc. Những món hàng ăn liền rẻ tiền tấn công những giá trị sâu sắc, thâm nghiêm. Những tính chất văn chương ngoại lai đó đôi khi có sức mạnh chiếm lĩnh hẳn được bộ phận làm nhiệm vụ sáng tạo, biểu diễn và bộ phận công chúng đông đảo. Nhiều khi nó lại đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu khá rầm rộ.

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày chức năng cơ bản của văn hoá - CSVHVN
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]