Hệ quả pháp lý của việc xảy ra chiến tranh giữa các quốc gia hữu quan

Kể từ thời điểm tuyên bố tình trạng chiến tranh, quan hệ giữa các bên liên quan đối địch có những thay đổi to lớn.

Hệ quả pháp lý như:

– Có quyền tịch thu tài sản quôc gia thù địch.

– Áp dụng quy chế pháp lý đặc biệt, khẩn cấp đối với công dân và pháp nhân quốc gia thì địch.

– Chấm dứt hiệu lực của các điều ước quốc tế thời bình và bắt đầu áp dụng các quy phạm của luật quốc tế nhân đạo.

– Các quy định của Công Ước Geneva năm 1949 sẽ được áp dụng các thành viên hợp pháp của xung đột vũ trang.