Câu 73. Chế độ pháp lý của vùng

– Vùng và tài nguyên của nó là di sản chung của loài người, điều này được thể hiện:

+ Vùng và tài nguyên của vùng ko phải là đối tượng của việc chiếm hữu

+ Vùng được sử dụng vào mục đích hoàn toàn hòa bình

+ Mọi hoạt động trong vùng được tiến hành vì lợi ích của toàn thể loài người. Việc thăm dò, khai thác các tài nguyên của vùng được tiến hành thong qua một tổ chức quốc tế gọi là cơ quan quyền lực quốc tế. Cơ quan này bảo đảm việc phân chia công bằng, trên cơ sở ko phân biệt đối xử những lợi ích tài chính và những lợi ích kinh thế khác do những hoạt động tiến hành trong vùng, thong qua bộ máy của mình.

Nội dung liên quan

READ:  Câu 116: So sánh hai biện pháp trung gian và hòa giải 
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]