Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai (1939 – 1945) – Lịch Sử lớp 8

Kết cục của chiến tranh thế giới thứ hai

  • Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc với sự thất bại hoàn toàn của các nước phát xít Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.
  • Là cuộc chiến tranh lớn nhất, khốc liệt nhất tàn phá nặng nề nhất trong lịch sử loài người (60 triệu người chết, 90 triệu người bị tàn tật và những thiệt hại vật chất khổng lồ).
  • Chiến tranh kết thúc đã dẫn đến những biến đổi căn bản của tình hình thế giới.

Nội dung liên quan

READ:  Hãy trình bày những hiểu biết của em về Cu Ba?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]