Khái niệm và quy chế pháp lý của khu vực đáy biển và lòng đất dưới đáy biển quốc tế

Khái niệm: Khu vực đáy biển và lòng đất dưới đáy biển quốc tế gọi là “Vùng” – là đáy biển và lòng đất dưới đáy biển nằm bên ngoài giới hạn quyền tài phán quốc gia (tức nằm ngoài các vùng biển thuộc quyền tài phán của quốc gia ven biển)

Tài nguyên của “Vùng” gồm các tài nguyên khoáng sản ở thể rắn, lỏng, khí tại chỗ, ở đáy đại dương hoặc lòng đất duwois đáy.

Quy chế pháp lý (Theo điều 137, 138 Công ước Biển và Giáo trình)

– Vùng (tức “khu vực đáy biển và lòng đất dưới đáy biển quốc tế”) và tài nguyên của vùng không phải đối tượng của việc chiếm hữu (tham khảo khoản 1 Đ. 137).

– Vùng được sử dụng vào mục đích hòa bình (tham khảo Đ. 138)

– Hoạt động trong vùng được tiến hành vì lợi ích của nhân loại. “Cơ quan quyền lực quốc tế” là cơ quan quản lý vùng (phân chia công bằng các lợi ích do các hoạt động được tiến hành trong vùng)

READ:  Câu 8: Tính cưỡng chế của Luật quốc tế

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]