Câu 31: Vấn đề hiệu lực của Điều ước quốc tế. Điều kiện để điều ước quốc tế có hiệu lực. Thời điểm có hiệu lực của ĐƯQT.

– Điều ước quốc tế có hiệu lực thi hành khi thỏa mãn điều kiện:

  • Điều kiện chủ quan:
    • Phải được ký kết trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng
    • Phù hợp với thẩm quyền theo quy định của PL quốc gia
  • Điều kiện khách quan:
    • Phù hợp với các quy phạm Jus Cogens (các nguyên tắc cơ bản ) của Luật quốc tế

– Khi một điều ước quốc tế phát sinh hiệu lực sẽ ràng buộc các bên kết ước trong toàn lãnh thổ (không gian) thuộc phạm vi điều chỉnh của điều ước đó, trừ khi có quy định khác ( ví dụ: điều ước có các điều khoản loại trừ hoặc hạn chế việc áp dụng đối với những bộ phận lãnh thổ nhất định) trong quá trình thực hiện điều ước các quốc gia thành viên vẫn có thể thông báo rút lại việc không áp dụng về mặt lãnh thổ hoặc tuyên bố mở rộng phạm vi áp dụng về mặt lãnh thổ.

READ:  Hệ quả pháp lý của việc xảy ra chiến tranh giữa các quốc gia hữu quan

– Thời điểm có hiệu lực của Điều ước quốc tế:

  • Đa số các ĐƯQT điều chỉnh các lĩnh vực: hợp tác thương mại, hàng hải, du lịch… thường được xác lập rõ ràng, chính xác thời điểm bắt đầu có hiệu lực và kết thúc hiệu lực của điều ước đó. Thời điểm bắt đầu thường là ngày các điều kiện cụ thể được trù liệu trong ĐƯQT được thỏa mãn. (VD: khi có đủ số lượng nhất định các quốc gia chấp nhận sự ràng buộc của điều ước…)
  • Một số ĐƯQT chỉ xác định thời điểm bắt đầu có hiệu lực mà không quy định thời điểm kết thúc hiệu lực. (VD: Hiến chương LHQ năm 1945, Công ước Luật biển năm 1982…)

Nội dung liên quan

READ:  Câu 78: Quy định của Công ước luật biển năm 1982 về việc xử lý cướp biển
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]