Khái niệm và nguồn của luật hàng không quốc tế

Khái niệm: Luật hàng không quốc tế là tổng thể các nguyên tắc, quy phạm pháp lý, điều chỉnh các quan hệ pháp luật phát sinh giữa các chủ thể của luật quốc tế trong quá trình sử dụng, khai thác đường bay, sân bay quốc tế.

Nguồn của luật hàng không quốc tế

– Điều ước quốc tế:

+ Công ước Chicagô 1944 về hàng không dân dụng quốc tế là nguồn quan trọng đầu tiên của Luật hàng không quốc tế, quy định các nguyên tắc cơ bản của Luật hàng không quốc tế, được ký kết ngày 7/12/1944 tại hội nghị quốc tế ở Chicagô ( Hoa Kỳ ). Công ước bao gồm 4 phần, 22 chương và 96 điều khoản.

+ Công ước Vacsava 1929 về thống nhất một số quy định trong vận chuyển hàng không dân dụng quốc tế. Công ước này được bồ sung sửa đổi bằng các Nghị định thư Lahaye 1955, Công ước Guadalara 1961, Nghị Định thư Goatêmala 1971, bốn Nghị định thư Montrean 1975 tạo ra hệ thống Công ước Vacsava 1929 về vân chuyển hàng không dân dụng quốc tế.

READ:  Câu 76: Quyền miễn trừ của tàu chiến và tàu nhà nước phục vụ mục đích công cộng trong luật biển quốc tế.

+ Trong lĩnh vực hình sự hàng không bao gồm: Công ước Tôkyô 1963, Công ước Montrean 1971 và Nghị định thư Montrean 1988.

– Các quyết định của ICAO (Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế): Các quy tắc, quy định về hàng không do ICAO soạn thảo và ban hành. Các quyết định của ICAO chủ yếu đưa ra các tiêu chuẩn quốc tế, các phương thức khuyến nghị về kỹ thuật hàng không.