Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung năm 2013 quy định ưu đãi thuế đối với đầu tư mở rộng (ĐTMR) như thế nào?

Từ 01/01/2009, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 không có quy định về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với đầu tư mở rộng (chỉ bảo lưu ưu đãi cho những dự án đầu tư mở rộng hoàn thành và đi vào sản xuất kinh doanh trong năm 2009).

Đồng thời khắc phục các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008, Luật bổ sung quy định rõ khái niệm ĐTMR, tiêu chí ĐTMR và nguyên tắc áp dụng ưu đãi thuế đối với ĐTMR.

Để đảm bảo chính sách ưu đãi rõ ràng, minh bạch, dự thảo quy định rõ đối với hoạt động mở rộng bằng cách nhận sáp nhập, mua lại doanh nghiệp, dự án đầu tư đang hoạt động thì không được áp dụng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng mà trường hợp này sẽ được tiếp tục hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại (nếu doanh nghiệp, dự án mua lại đang trong thời gian hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp) để tránh việc lợi dụng, tránh vướng mắc trong thực hiện.