Nêu những biện pháp hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế

Những biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế

Biện pháp giải quyết trực tiếp: đàm phán trực tiếp

Biện pháp thông qua bên thứ ba: Trung gian, hòa giải, thông qua ủy ban điều tra, ủy ban hòa giải …

Biện pháp giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế

Tài phán quốc tế: tóa án quốc tế, trọng tài quốc tế

Nội dung liên quan

READ:  Các công ước quốc tế phổ biến về quyền con người mà việt nam ký kết hoặc tham gia?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]