Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong nộp thuế là gì?

Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án:

Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh tội phạm trong lĩnh vực thuế theo quy định của pháp luật và thông báo kết quả xử lý cho cơ quan quản lý thuế.

Nội dung liên quan

READ:  Giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]