Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

– Chấn chỉnh tổ chức biên chế lực lượng vũ trang nhân dân.

  • Bộ đội chủ lực: Tổ chức các đơn vị phải gọn, mạnh, cơ động nhanh, có sức chiến đấu cao. Bố trí các binh đoàn chủ lực phải gắn với thế trận quốc phòng- an ninh nhân dân trên cả nước cũng như từng vùng chiến lược.
  • Bộ đội địa phương: Phải căn cứ vào tình hình cụ thể để tổ chức và bố trí cho phù hợp với từng địa phương và thế trận cả nước.
  • Bộ đội biên phòng: Cần có số lượng, chất lượng cao, tổ chức hợp lí, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, vùng biển, đảo…. theo nhiệm vụ được giao.
  • Dân quân tự vệ: Được tổ chức trên cư sở lực lượng chính trị ở từng đơn vị hành chính, đơn vị sản xuất và dân cư ở cơ sở, có số lượng phù hợp chất lượng cao.
READ:  Kết hợp phát triển kinh tế xã hôi với tăng cường, củng cố quốc phòng, an ninh trong các ngành, các lĩnh vưc kinh tế chủ yếu

– Nâng cao chất lượng huấn luyện, giáo dục, xây dựng và phát triển khoa học quân sự Việt Nam.

– Từng bước giải quyết yêu cầu về vũ kí, trang bị kỹ thuật của lực lượng vũ trang nhân dân.

– Xây dựng đội ngũ cán bộ lực lượng vũ trang nhân dân có phẩm chất, năng lực tốt.

– Thực hiên nghiêm túc và đầy đủ các chinh của Đảng, nhà nước đôí với lực lượng vũ trang nhân dân.