Phương hướng xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân trong giai đoan mới

Xây dựng quân đôi nhân dân theo hướng cách mang chính quy tinh nhuê từng bước hiên đai:

– Xây dựng quân đôi cách mạng: Đây là vấn đề cơ bản hàng đầu trong nhiệm vu xây dựng quân đôi của Đảng trong mọi giai đoạn cách mạng.

 • Xây dựng bản chất giai cấp công nhân cho quân đôi, làm cho lực lượng này tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân.
 • Chấp hành mọi đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước.
 • Kiên định mục tiêu lí tưởng xã hôi chủ nghĩa, vững vàng trước mọi khó khăn thử thách, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
 • Trước diễn biến tình hình phải phân biệt được đúng sai + Có tinh thần đoàn kết quân dân, đoàn kết nôi bô, đoàn kết quốc tế tốt + Kỉ luật tư giác nghiêm minh, dân chủ rông rãi

– Chính qui: Là thực hiện thống nhất về mọi mặt (tổ chức, biên chế, trang bị). Dưa trên những chế đô, điều lệnh qui định, đưa mọi hoạt đông của quân đôi vào nề nếp.

 • Thống nhất về bản chất cách mạng, mục tiêu chiến đấu, về ý chí quyết tâm, nguyên tắc xây dựng quân đôi, về tổ chức biên chế trang bị.
 • Thống nhất về quan điểm tư tưởng quân sư, nghệ thuật quân sư, về phương pháp huấn luyện giáo dục.
 • Thống nhất về tổ chức thực hiện chức trách nề nếp chế đô chính qui, về quản lí bô đôi, quản lí trang bị

– Tinh nhuệ: Biểu hiện mọi hoạt đông của quân đôi trên các lĩnh vưc đạt hiệu quả cao

 • Tinh nhuệ về chính trị: Trước diễn biến của tình hình, có khả năng phân tích và kết luận chính xác đúng sai, từ đó có thái đô đúng đắn với sư việc đó
 • Tinh nhuệ về tổ chức: Tổ chức gọn nhẹ nhưng vẫn đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao
READ:  Kinh nghiệm thi môn Đường lối quân sự

+ Tinh nhuệ về kĩ chiến thuật: Phải giỏi sử dụng các loại binh khí kĩ thuật hiệnc có, biết sử dụng trang bị vũ khí hiện đại. Giỏi các cách đánh, vận dụng mưu trí sáng tạo các hình thức chiến thuật

– Từng bước hiện đại: Đi đôi với chính qui, tinh nhuệ phải từng bước hiện đại hóa quân đôi về trang bị, vũ khí. Hiện đại hoá là môt tất yếu nhằm nâng cao sức mạnh chiến đấu của quân đôi ta. Từng bước đổi mới vũ khí, trang bị kĩ thuật cho quân đôi:

 • Xây dựng quân đôi nhân dân có bản lĩnh trí tuệ và năng lực hành đông, đáp ứng yêu cầu tác chiến hiện đại.
 • Phát triển các quân binh chủng kĩ thuật, có nghệ thuật quân sư hiện đại, khoa học quân sư hiện đại, có hệ thống công nghiệp quốc phòng hiện đại,… bảo đảm cho quân đôi hoạt đông trong mọi điều kiện chiến tranh hiện đại
 • Những nôi dung trên là cả môt quá trình phấn đấu lâu dài mới đạt được, hiện nay ta phải thưc hiện bước đi: “từng bước”

Xây dựng lực lượng dư bi đông viên:

Xây dựng lực lượng dư bị đông viên hùng hậu, được huấn luyện và quản lí tốt, bảo đảm khi cần thiết có thể đông viên nhanh theo kế hoạch.

READ:  Những biện pháp chủ yếu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân

Xây dựng lực lượng dân quân tư vệ:

– Bác Hồ nói: “Dân quân tự vệ và du kích là một lực lượng vô địch, là bức tường sắt của Tổ quốc, vô luận kẻ thù hung bạo thế nào, hễ đụng đến lực lượng đó, bức tường đó thì
địch nào cũng phải tan rã”.

 • Năm 1990, Chính phủ đã ban hành Điều lệ dân quân tự vệ.
 • Pháp lệnh Dân quân tự vệ năm 2004, đây là sự thể chế hoá đường lối, quan điểm của Đảng về xây dựng lực lượng vũ trang quần chúng.

Nội dung:

 • Dân quân tự vệ được xây dựng rộng khắp ở tất cả các thôn, xóm, bản làng, nông trường, công trường, doanh nghiệp, nhưng có trọng điểm, chú ý hình thức phù hợp trong các hành phần kinh tế.
 • Chú trọng xây dựng cả về số lượng và chất lượng, lấy chất lượng là chính, tỏ chức biên chế phù hợp. Huấn luyện phải thiết thực, hiệu quả. Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, đào tạo cán bộ dân quân tự vệ. Thực hiện các chính sách với dân quân tự vệ.