Nhưng câu hỏi về công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Trong bối cảnh hiện nay Việt Nam tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa có những lợi thế gì?

Nước ta thoát khỏi tình trạng nghèo nàn lạc hậu kém phát triển, chịu sự tàn phá nặng nề của chiến tranh, sự chủ quan ủy lại của lãnh đạo trong khôi phục kinh tế sau chiến tranh. Để thủ tiêu tình trạng lạc hậu đó chúng ta phải xây dựng cơ cấu kinh tế quản lý, trang bị ngày càng hiện đại, quá trình ấy gắn liền với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. công nghiệp hóa, hiện đại hóa tạo tiền đề vật chất để ko ngừng củng cố và tăng cường vai trò kinh tế nhà nước, nâng cao năng lực tích lũy, tăng công an việc làm, góp phần phát triển kinh tế xã hội, kinh tế có phát triển thì mới đủ điều kiện vật chất để tăng cường củng cố an ninh quốc phòng, đủ sưc chống thù trong giặc ngoài, góp phần tăng nhanh quy mô thị trường, làm phát triển lực lượng sản xuất lao động. bên cạnh đó nước ta là nước đi sau, trong khi các nước khác đã phát triển rất cao, chúng ta đi sau thì chúng ta chỉ cần tiếp thu nhũng thành quả đó,va có thể rút ra những bài học kinh nghiệm cho quá trình tiến hành công nghiệp hóa hiện đại hóa của nước ta

Tại sạo nươc ta phải tiến hành công nghiệp hóa-hiện đại hóa?

Vì: nước ta chưa bắt kịp được thành tựu khoa hoc kỹ thuật,là 1 nước lạc hậu để giảm khoảng cách tụt hậu so với các nước, nước ta đi lên Chủ nghĩa xã hội vì vậy phải có tiền đè ban đầu,mà Chủ nghĩa xã hội muốn có tiền đề ban đầu thì phải tiến hành công nghiệp hóa-hiện đại hóa

Vì sao công nghiệp hóa phải gắn liền với hiện đại hóa?

Vì dặc điểm của nước ta là nươc nghèo nàn lạc hậu, kém phát triển, lại bị chiến tranh phá hoại nặng nề, cơ chế quản lý tập trung quan lieu bao cấp trước đây đã dẫn nền kinh tế bị tụt hậu so với thế giới, điều đó đòi hỏi nước ta phải tiến hành công nghiệp hóa

READ:  Lòng thương yêu vô hạn của Hồ Chí Minh đối với con người được thể hiện như thế nào?

Sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, nếu như nước ta ko kịp thời tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì bị bỏ lại phía sau. Đòng thời nươc ta tận dụng được lợi thế của các nươc phát triển tiếp thu được công nghệ mà không phải bỏ công sức ra để tìm tòi, phát minh

Quá trình toàn cầu hóa hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, một số nước bắt đầu chuyển sang nền kinh tế tri thức, yêu cầu nước ta phải bắt kịp xu thế đó

Phân biệt công nghiệp hóa và hiện đại hóa?

Giống nhau; công nghiệp hóa-hiện đại hóa là quá trình chuyển đỏi cơ bản, toàn diện các hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ và quản lý kinh tế xã hội từ sử dụng lao động thủ công là chính sang sử dụng 1 cách phổ biến SLD và công nghệ, phương tiện phương pháp tiên tiến, hiện đại dựa trên sự phát triển công nghiệp và tiến bộ khoa học công nghệ tạo ra năng suất lao động cao

Khác nhau công nghiệp hóa chỉ tiến hành trong thời gian nhất định khi nào thành nước công nghiệp thì quá trình công nghiệp hóa sẽ dừng lại. công nghiệp hóa do các nước nông nghiệp lạc hậu hoặc đang trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa xã hội tiến hành

hiện đại hóa là quá trình lâu dài, hiện đại hóa được tiến hành ở tất cả các quốc gia, kể cả các nước đã phát triển

Vì sao công nghiệp hóa-hiện đại hóa hiện nay đảng ta xác định phải gắn với phát triển kinh tế tri thức? cho ví dụ?

Vì: cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại đã tác động sâu rộng đén mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, bên cạnh đó xu thế hội nhập và tác động của quá trình toàn cầu hóa đã tạo nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với đất nước. trong bối cảnh đó, nươc ta cần phải và có thể rút ngăn thời gian khi biết lựa chọn con đường phát triển kết hợp công nghiệp hóa-hiện đại hóa. Nươc ta thực hiện công nghiệp hóa_hiện đại hóa trong khi thế giới kinh tế tri thức đã phát triển. chúng ta co thể và cần thiết ko trải qua các bước phát triển từ NN lên CN rồi mới lên kinh tế tri thức. đó là lợi thế của các nươc đi sau, ko phải nóng vội duy ý chí.

READ:  Vai trò của Nguyễn Ái Quốc trong việc chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức cho việc ra đời Đảng cộng sản VN ?

Kinh tế tri thức đã tạo ra lượng giá trị lớn rút ngắn tụt hậu. dựa vào kinh tế tri thức chúng ta có tư liệu mới, máy móc tự đọng hiện đại tạo ra đối tượng lao động và giá trị sử dụng mới

Vì vậy chúng ta phải gắn công nghiệp hóa_hiện đại hóa voi KTTT