Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của đảng Lao động Việt Nam họp trong bối cảnh lịch sử như thế nào ? Nêu nội dung và ý nghĩa của đại hội.

a. Hoàn cảnh lịch sử :

Giữa lúc cách mạng hai miền Nam – Bắc có những bước tiến quan trọng, đảng Lao động Việt Nam tổ chức đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III từ ngày 5 đến 10/9/1960 tại Hà Nội.

b. Nội dung :

– đề ra nhiệm vụ chiến lược cho cách mạng cả nước và từng miền
+ Miền Bắc: cách mạng xã hội chủ nghĩa có vai trò quyết định nhất .
+ Miền Nam: Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân có vai trò quyết định trực tiếp.
+ Cách mạng hai miền có quan hệ mật thiết, gắn bó nhau nhằm hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.
– Thảo luận báo cáo chính trị, báo cáo sửa đổi điều lệ đảng.
– Thông qua kế họach 5 năm lần thứ nhất (1961 – 1965) xây dựng CNXH ở miền Bắc.
– Bầu Ban Chấp hành Trung ương đảng Lao động Việt Nam do Hồ Chí Minh làm Chủ tịch và Lê Duẩn làm Bí thư thứ nhất.

READ:  Tại sao nói giai đoan 1936-1939 là đấu tranh dân chủ?

Ý nghĩa: Là đại hội xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà.