Những cấu trúc thể hiện hành vi của người tiêu trong điều tra thị trường về sử dụng mạng điện thoại di động này?

Hỏi/Đáp: Giả sử anh/chị tiến hành một nghiên cứu điều tra thị trường về hành vi của người tiêu dùng khi sử dụng mạng điện thoại di động. Những cấu trúc nào thể hiện hành vi của người tiêu dùng cần làm rõ trong đề tài này? Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong đề tài này là gì? Các giả thuyết có thể có trong đề tài nghiên cứu này là gì?

1. Những cấu trúc thể hiện hành vi của người tiêu dùng gồm có:

– Độ tuổi

– Tâm lý đám đông và truyền thống

– Nghề nghiệp và điều kiện kinh tế

– Sở thích và quan điểm cá nhân

– Chất lượng mạng: (Độ phủ sóng của mạng)

– Thương hiệu (thời gian hình thành mạng, quy mô của mạng, uy tín thương hiệu)

2. Các câu hỏi nghiên cứu đặt ra trong đề tài này có thể là:

– Người tiêu dùng lựa chọn mạng điện thoại dựa trên yếu tố nào?

– Các yếu tố nào tác động làm người tiêu dùng có xu hướng thay đổi mạng điện thoại đang sử dụng?

3. Các giả thiết có thể có trong đề tài nghiên cứu này là:

– Việc lựa chọn mạng điện thoại sử dụng có bị ảnh hưởng bởi độ tuổi của người tiêu dùng không?

– Việc lựa chọn mạng điện thoại sử dụng có bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông và theo truyền thống của người tiêu dùng không

– Việc lựa chọn mạng điện thoại sử dụng có bị ảnh hưởng bởi nghề nghiệp và điều kiện kinh tế của người tiêu dùng không?

– Việc lựa chọn mạng điện thoại sử dụng có bị ảnh hưởng bởi sở thích quan điểm của người tiêu dùng không?

– Việc lựa chọn mạng điện thoại sử dụng của người tiêu dùng có bị ảnh hưởng bởi chất lượng mạng không?

– Việc lựa chọn mạng điện thoại sử dụng của người tiêu dùng có bị ảnh hưởng bởi thương hiệu.