Những chủ trương và biện pháp xây dựng quân đội của nhà Trần? Em nhận xét gì về quân đội nhà Trần?

• Quân đội nhà Trần gồm có cấm quân và quân ở các lộ. Cấm quân là đạo quân bảo vệ kinh thành, triều đình, nhà vua.
• Ở làng xã, có hương binh. Khi có chiến tranh, còn có quân đội của các vương hầu.
• Quân đội nhà Trần được tuyển dụng theo chính sách “Ngụ binh ư nông” và theo chủ trương “Quân lính cốt tinh nhuệ, không cốt đông”, xây dựng tinh thần đoàn kết trong quân đội.
• Quân đội nhà Trần được học tập binh pháp và luyện tập võ nghệ thường xuyên.
• Nhà Trần còn cử nhiều tướng giỏi cầm quân đóng giữ các vị trí hiểm yếu, nhất là vùng biên giới phía Bắc.
* Nhận xét:
• Tổ chức quân đội thống nhất từ Trung ương đến địa phương.
• Mối quan hệ giữa quan – quân đồng nhất.