Phân tích các loại hành vi vi phạm pháp luật quốc tế

Tội ác quốc tế:

Được hiểu là các hành vi đe dọa hòa bình và an ninh nhân loại. Loại này được xác định trong một loạt vb như Công ước về chống tội diệt chủng năm 1948, công ước năm 1973 về chống chủ nghĩa Apacthai…

Theo Điều 19 Dự thảo Công ước về trách nhiệm pháp lý quốc tế có nêu lên tội ác quốc tế được hiểu là hành vi trái pháp luật quốc tế xuất hiện trong trường hợp quốc gia vi phạm các cam kết quốc tế có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với đời sống quốc tế, xâm phạm tới lợi ích sống còn của các quốc gia, các dân tộc, chà đạp lên các nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế, đe dọa hòa bình và an ninh nhân loại.

Các vi phạm pháp luật quốc tế thông thường.

Là hành vi của chủ thể lqt trái với pháp luật quốc tế và về mức độ không nghiêm trọng như tội ác quốc tế nhưng gây thiệt hại cho một hoặc một số chủ thể lqt khác

READ:  Câu 122: Phân tích các loại hành vi vi phạm pháp luật quốc tế:

Phải có sự phân biệt hvi vi phạm pl quốc tế với hvi thiếu thân thiện của các quốc gia. Hvi thiếu thân thiện của các qg được hiểu là một hvi của qg làm thiệt hại cho qg khác nhưng không vi phạm tới cam kết qte.

Ngoài ra còn cần phân biệt với hành vi được xác định là loại tội phạm có tính chất qte. Tội phạm mang t/c quốc tế là tội phạm hs, do các ca nhân thực hiện, xâm phạm tới trật tự pháp lý quốc tê hoặc qg mang t/c nguy hiểm trên pvi quốc tế.