Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề dân tộc được hình thành dựa trên những cơ sở sau

1. Lý luận chủ nghĩa Mác Lênin về vấn đề dân tộc.
– Nhà nước dân tộc ra đời cùng với sự xuất hiện của phương thức sản xuất TBCN; đó là Nhà nước dân tộc TBCN. Khi CNTB chuyển sang giai đoạn đế quốc thì xuất hiện vấn đề dân tộc thuộc địa.

– Theo Lênin dân tộc TBCN có hai xu hướng phát triển:
+ Sự thức tỉnh ý thức dân tộc từ đó dẫn đến việc thành lập các quốc gia dân tộc độc lập.
+ Với việc phát triển của LLSX dẫn đến việc phá hủy hàng rảo ngăn cách giữa các dân tộc.

– Hai xu hướng của dân tộc TBCN phát triển trái ngược nhau. CNTB phát triển làm cho mâu thuẫn dân tộc ngày càng tăng lên. Chỉ có dưới CNXH thì mới có thể giải quyết được mâu thuẫn đó.

READ:  Bộ câu hỏi tự luận và đáp án môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ( TTHCM )

2. Truyền thống yêu nước nhân ái, tinh thần cố kết dân tộc cộng đồng của dân tộc việt nam.

Nội dung liên quan

READ:  Vai trò và phẩm chất của người cán bộ quản lý kinh tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh.
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]