Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề được quy định như thế nào trong Luật đất đai năm 2013?

Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề được quy định tại Điều 171 Luật đất đai năm 2013, cụ thể như sau:.

– Quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề bao gồm quyền về lối đi; cấp, thoát nước; tưới nước, tiêu nước trong canh tác; cấp khí ga; đường dây tải điện, thông tin liên lạc và các nhu cầu cần thiết khác một cách hợp lý trên thửa đất liền kề.
– Việc xác lập quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề thực hiện theo quy định của pháp luật dân sự và phải thực hiện đăng ký biến động theo quy định của Luật đất đai năm 2013.

Nội dung liên quan

READ:  Những trường hợp nào Nhà nước thực hiện việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]