Sự ra đời và hoạt động của Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên

1. Sự ra đời

Cuối năm 1924, Nguyễn Ái Quốc về Quảng Châu, tiếp xúc với Tâm tâm xã…; tháng 6/1925, sáng lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, chuẩn bị điều kiện cho sự ra đời của một đảng Cộng sản ở Việt Nam.

2. Hoạt động

  • Cơ quan lãnh đạo cao nhất là Tổng bộ (Nguyễn Ái Quốc, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn). Trụ sở đặt tại Quảng Châu .
  • Nguyễn Ái Quốc mở các lớp huấn luyện chính trị tại Quảng Châu, từ năm 1925 đến năm 1927 đã đào tạo được 75 người… Số lượng hội viên tăng nhanh, nhất là từ khi có phong trào “vô sản hóa” (1928)… Hội đã xây dựng cơ sở khắp cả nước: các kỳ bộ Trung, Bắc, Nam…
  • Ra báo Thanh niên và xuất bản tác phẩm đường cách mệnh để phục vụ công tác huấn luyện, tuyên truyền. Tác phẩm đường cách mệnh vạch ra những vấn đề cơ bản về đường lối cách mạng giải phóng dân tộc Việt Nam… Việc truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin được đẩy mạnh qua phong trào “vô sản hoá”.
  • Đến năm 1929, đáp ứng yêu cầu của phong trào công nhân và phong trào yêu nước, chi bộ cộng sản đầu tiên được thành lập tại Hà Nội (3/1929). Sau đại hội lần thứ nhất (5/1929), Hội phân hóa thành hai tổ chức: đông Dương cộng sản đảng (6/1929) và An Nam cộng sản đảng (8/1929).
    Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên là tiền thân của đảng Cộng sản Việt Nam…
READ:  Lý Nhân Tông là ai?

Mở rộng : Vai trò của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và sự xuất hiện 3 tổ chức Cộng sản đối với sự phát triển của phong trào công nhân :

  • Hoạt động của Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên và Tân Việt Cách mạng đảng đã có tác dụng thúc đẩy phong trào công nhân phát triển từ “tự phát” lên “tự giác” : mở lớp huấn luyện cán bộ nhằm truyền bá Chủ nghĩa Mác – Lênin, ra báo “Thanh niên”, phong trào “Vô sản hoá”…Phong trào từ năm 1928 phát triển cả về số lượng và chất lượng
  • Sự xuất hiện của 3 tổ chức Cộng sản là một biểu hiện trưởng thành của giai cấp công nhân. Giai cấp công nhân đang trở thành một lực lượng chính trị độc lập ngày càng lớn mạnh đi đầu trên trận tuyến đâú tranh chống đế quốc và phong kiến tay sai ở nước ta. đây chính là bước chuẩn bị trực tiếp cho sự thành lập đảng Cộng sản đông Dương.