Tại sao sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về đông Dương, nước Việt Nam bị chia cắt làm hai miền với hai chế độ chính trị khác nhau ? Hãy cho biết nhiệm vụ chiến lược của cách mạng ở mỗi miền Bắc, Nam trong thời kì 1954 – 1975 và mối quan hệ cách mạng giữa hai miền.

1. Tình hình nước ta sau Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về đông Dương :a. Miền Bắc :

• Ngày 10/10/1954, quân ta tiếp quản Hà Nội.
• Ngày 1/1/1955, Trung ương đảng, Chính phủ và Hồ Chủ tịch trở về Thủ đô .
• Ngày 13/5/1955, lính Pháp cuối cùng rời khỏi Hải Phòng, miền Bắc hoàn toàn giải phóng. b. Miền Nam :
• Giữa tháng 5/1956, Pháp rút khỏi miền Nam khi chưa thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất Việt Nam theo điều khoản của Hiệp định Giơnevơ..
• Mỹ thay Pháp, đưa tay sai Ngô đình Diệm lên nắm chính quyền ở miền Nam, âm mưu chia cắt Việt Nam, biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới, căn cứ quân sự ở đông Dương và đông Nam Á.

2. Nhiệm vụ :

– Trong tình hình đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền, mỗi miền có một nhiệm vụ chiến lược khác nhau:
+ Miền Bắc tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa.
+ Miền Nam tiếp tục cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.
– Quan hệ cách mạng giữa hai miền: mỗi miền thực hiện một chiến lược cách mạng khác nhau, nhưng có quan hệ mật thiết với nhau.
+ đều nhằm thực hiện một nhiệm vụ chiến lược chung là đánh Mĩ và tay sai, nhằm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tạo điều kiện cho cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.
+ Là quan hệ giữa hậu phương và tiền tuyến; phối hợp, tác động thúc đẩy lẫn nhau, tạo điều kiện cho nhau.Thắng lợi của cách mạng ở mỗi miền đều là thắng lợi chung.