Sự ra đời và hoạt động của Tân Việt Cách mạng đảng

a. Sự ra đời:

Ngày 14/7/1925 tù chính trị cũ ở Trung Kỳ: Lê Văn H uân, Nguyễn đình Kiên … cùng nhóm sinh viên Cao đẳng Hà Nội lập ra Hội Phục Việt, sau đổi thành Hưng Nam (11/1925) Việt Nam Cách mạng đảng Việt Nam Cách mạng đồng chí Hội (7/1927). Hội đã nhiều lần bàn để hợp nhất với Hội Việt Nam cách mạng thanh niên song không thành. đến 14/7/1928 , Hội đổi thành Tân Việt cách mạng đảng.

b. Hoạt động:

  • Chủ trương: đánh đổ dế quốc chủ nghĩa nhằm thiết lập một xã hội bình đẳng và bác ái – Lực lượng: những trí thức nhỏ và thanh niên tiểu tư sản yêu nước.
  • địa bàn họat động chủ yếu ở Trung Kỳ.
  • đảng Tân Việt ra đời, hoạt động trong điều kiện Hội Việt Nam cách mạng thanh niên phát triển mạnh, tư tưởng cách mạng của Nguyễn Ai Quốc và đườn g lối của Hội cuốn hút nhiều đảng viên của Tân Việt, một số đảng viên tiên tiến chuyển sang H ội Việt Nam cách mạng thanh niên, số còn lại tích cực chuẩn bị tiến tới thành lập chính đảng CM theo học thuyết Mác-Lênin.
  • Tân Việt Cách mạng đảng có tác dụng góp phần thúc đẩy sự phát triển các phong trào công
    nhân, các tầng lớp nhân dân trong phong trào dân tộc, dân chủ ở các địa phương có đảng họat động.