Tại sao nói: Hội nghị cấp cao giữa các nước EC (Họp tại Ma –a –xtơ- rich (Hà Lan), tháng 12 năm 1991) đánh dấu một bước mang tính đột biến của quá trình liên kết quốc tế ở Châu Âu?

Hội nghị cấp cao giữa các nước EC (họp tại Ma-a –xtơ –rích (Hà Lan), tháng 12/1991) đánh dấu một mốc mang tính đột biến của quá trình liên kết quốc tế ở Châu Âu vì:

Tại hội nghị này, các nước EC đã thông qua hai quyết định quan trọng đó là:

  • Xây dựng một thị trường nội địa Châu Âu với một liên minh kinh tế và tiền tệ Châu Âu, có một đồng tiền chung duy nhất. Từ ngày 01/01/1999 đã phát hành đồng tiền chung Châu Âu – đồng Ơrô (EURO)
  • Xây dựng một liên minh chính trị, mở rộng sang liên kết về chính sách đối ngoại và an ninh, tiến tới một nhà nước chung Châu Âu.

Trên cơ sở đó hội nghị Ma -a –xtơ – rích đã quyết định đổi cộng đồng Châu Âu (EC) thành Liên minh Châu Âu (EU). Hiện nay Liên minh Châu Âu là một liên minh kinh tế – chính trị lớn nhất thế giới. Đến năm 1999 EU có 15 nước thành viên, năm 2004 có 25 nước và hiện nay EU có 27 nước thành viên.