Tại sao nói Đảng cộng sản ra đời là 1 tất yếu lịch sử?

Đảng cộng sản ra đời là 1 tất yếu lịch sử:

+ Do dk lịch sử ra đời : năm 1858 thực dân pháp vũ trang xâm lược nước ta. Từ đó VN trở thành thuộc địa cảu pháp. Dưới chế độ thống trị của pháp va tay sai, VN co những thay đổi sau:

Về chính trị: thực dân pháp thi hành chính sách chuyên. Mọi quyền hành đều nằm trong tay pháp, vua quan nhà nguyễn đóng vai trò bù nhìn. Chúng thi hành chính sách chia để trị. Chúng chia rẽ 3 dân tộc trên bán đảo đông dương, lập ra xứ đông dương thuộc pháp nhằm xóa tên VN trên bản đồ thế giới

Về kinh tế: pháp ko phát triển công nghiệp ở nước ta, mà chỉ mở mang 1 số nghành trực tiếp phục vụ cho bộ máy thống trị và khai thác tai nguyên để cung cấp nguyên liệu cho nền công nghiệp pháp. Chính sách độc quyền kinh tế pháp đã biến VN thành thị trường chính quốc, nơi vơ vét tài nguyên và bóc lột nhân công rẽ mạt. bên cạnh đó chúng còn duy trì chế độ phong kiến để giúp chúng bóc lột địa tô, lợi tức và thuế khóa nặng nề

READ:  Quá trình chuẩn bị về chính trị, tư tưởng và tổ chức của Nguyễn Ái Quốc cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam? Sau Cách mạng Tháng Mười Nga (1917), phong trào cộng sản và công nhân quốc tế phát triển mạnh mẽ. Tháng 7-1920 ?

Về xã hội: mâu thuẫn giữa nông dân và địa chủ chưa được giải quyết thị mâu thuẫn giữa dân tộc ta với bọn pháp thống trị và tay sai phát sinh.

Sinh trưởng trong nước thuộc địa nữa phong kiến, giai cấp nông dân, tầng lớp trí thức và giai cấp công nhân chịu sự áp bức của pháp, phong kiến tay sai và tư sản. đó là cơ sở khách quan thuận lợi để có sự liên minh ra đời và phát triển trong quá trình cách mang

+ Đảng cộng sản ra đời dã chứng tỏ :

– Chấm dứt được sự khủng hoảng về vai trò lãnh đạo

– CMVN đã trở thành bộ phận của cách mạng thế giới

– Tạo bước ngoặc vĩ đại của CMVN

– Chứng tỏ sự trưởng thành lơn mạnh của gc VSVN

– Đó là sự đúng đắn phù hợp với CMVN