Theo quy định của pháp luật lao động, người sử dụng lao động có nghĩa vụ gì đối với lao động nữ?

Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ được quy định tại Điều 154 Bộ luật lao động năm 2012 như sau:

– Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới và các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong tuyển dụng, sử dụng, đào tạo, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tiền lương và các chế độ khác.

– Tham khảo ý kiến của lao động nữ hoặc đại diện của họ khi quyết định những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ.

– Bảo đảm có đủ buồng tắm và buồng vệ sinh phù hợp tại nơi làm việc.

– Giúp đỡ, hỗ trợ xây dựng nhà trẻ, lớp mẫu giáo hoặc một phần chi phí gửi trẻ, mẫu giáo cho lao động nữ.