Năm 2008, doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất, đã được cấp đất xây dựng, tuy nhiên do phải chuyển địa điểm đến 1 nơi khác, đến năm 2009 mới thực hiện và hoàn thành đưa vào sản xuất. Như vậy, DN có được hưởng ưu đãi thuế TNDN với phần thu nhập từ dự án đầu tư mở rộng theo TT 134/2007/TT-BTC ngày 23 tháng 11 năm 2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hay không?

Điểm 6, Phần I (Tổ chức thực hiện) Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 quy định: “…Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31 tháng 12 năm 2008 đang đầu tư xây dựng dở dang và trong năm 2009 hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh thì tiếp tục được hưởng thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với  phần thu nhập tăng thêm từ dự án đầu tư mở rộng mang lại theo Thông tư số 134/2007/TT-BTC; phần thu nhập tăng thêm của dự án này áp dụng thuế suất 25% và thời gian miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với phần thu nhập tăng thêm tính từ năm 2009 dự án đi vào sản xuất, kinh doanh.

Trường hợp dự án mở rộng sản xuất từ năm 2008, nhưng do phải chuyển địa điểm đến một nơi khác; Công ty thực hiện và hoàn thành trong năm 2009 tại địa điểm mới , do vậy dự án của Công ty không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế theo Điểm 6, Phần I Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 quy định tổ chức thực hiện Thông tư số 134/2007/TT-BTC nêu trên.