Thu nhập chịu thuế nào được bổ sung theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013?

Khoản 2 Điều 3 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành có quy định cụ thể về thu nhập chịu thuế nhưng chưa bao quát được một số khoản thu nhập mới phát sinh như: thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư; thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản; thu nhập từ chuyển nhượng quyền góp vốn, quyền tham gia dự án đầu tư. Mặt khác, cũng tại khoản này quy định khoản “hoàn nhập dự phòng” là thu nhập khác khi xác định thu nhập chịu thuế, tuy nhiên xét về bản chất kinh tế thì dự phòng là một khoản được tính trước vào chi phí được trừ khi xác định lãi/lỗ của doanh nghiệp trong một kỳ kinh doanh, mang tính phòng ngừa rủi ro, nếu thực tế không phát sinh rủi ro thì khoản dự phòng đã trích lập được điều chỉnh giảm chi phí thì mới là phù hợp. Trong quá trình thực thi Luật, nội dung này đã được Chính phủ căn cứ theo thẩm quyền sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 122/2011/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, theo đó, bổ sung các khoản thu nhập nêu trên vào diện thu nhập chịu thuế và quy định khoản “hoàn nhập dự phòng” doanh nghiệp được tính giảm trừ chi phí không tính vào thu nhập chịu thuế khác để phản ánh đúng bản chất hoạt động kinh tế của hoạt động trích lập dự phòng.

READ:  Đất ở, đất sản xuất nông nghiệp đối với đồng bào dân tộc thiểu số theo Luật đất đai năm 2013 qui định người sử dụng đất và trách nhiệm như thế nào?

Để đảm bảo chính sách rõ ràng, minh bạch, phản ánh đúng bản chất kinh tế của khoản thu và cơ sở pháp lý trong thực hiện, tại Khoản 2 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung cụ thể các khoản thu nhập nêu trên vào diện thu nhập chịu thuế, đồng thời cho phép đưa vào Luật một số quy định về thu nhập chịu thuế đã được thực hiện ổn định thời gian qua theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ (Thu nhập từ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và Thu nhập từ chuyển nhượng, thanh lý tài sản (trừ bất động sản), các loại giấy tờ có giá khác).