Pháp luật quy định như thế nào về xác định thu nhập tính thuế và chuyển lỗ đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản và một số khoản thu nhập mới phát sinh?

Khoản 3, Điều 7 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành quy định: “3. Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế”.

Khoản 2 Điều 16 Luật hiện hành quy định “2. Doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản chỉ được chuyển số lỗ vào thu nhập tính thuế của hoạt động này”.

Để phản ánh đúng bản chất kinh tế của các khoản thu và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phù hợp với thực tiễn, tại Khoản 4 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung quy định các khoản thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản phải xác định riêng để kê khai nộp thuế như thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản, trường hợp có lỗ (trừ lỗ do chuyển nhượng quyền thăm dò khai thác khoáng sản) thì được bù trừ với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ tính thuế.

READ:  Việc đấu giá quyền sử dụng đất phải tuân thủ theo những nguyên tắc nào?

Đồng thời, bảo đảm sự thống nhất trong nội dung tại khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp đã sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp về việc chuyển lỗ, theo đó quy định doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư sau khi đã thực hiện bù trừ theo quy định trên nếu còn lỗ và doanh nghiệp có lỗ từ hoạt động chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản được chuyển lỗ sang năm sau vào thu nhập tính thuế của hoạt động đó, thời gian chuyển lỗ thực hiện theo quy định chung.