Thực tập, Chuyên đề, Đồ án, Khóa luận tốt nghiệp là gì?

Thực tập tốt nghiệp (hay thực tập cuối khóa) là hoạt động giúp sinh viên tiếp tục phát triển kiến thức, mở rộng hiểu biết thực tế gắn với lĩnh vực đào tạo, góp phần đạt chuẩn đầu ra của ngành đào tạo. Thực tập tốt nghiệp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học.

Trong quá trình thực tập tốt nghiệp sinh viên cần : Quan sát, tìm hiểu, nghiên cứu các nghiệp vụ để học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng và đạo đức nghề nghiệp; Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy của đơn vị thực tập cũng như quy định của Trường Đại học trong quá trình thực tập.; Thường xuyên tham khảo ý kiến của cán bộ hướng dẫn tại đơn vị thực tập, giảng viên hướng dẫn của Trường Đại học.

Chuyên đề tốt nghiệp (hay báo cáo thực tập tốt nghiệp) là một báo cáo kết quả giải quyết một vấn đề thực tiễn, cụ thể tại đơn vị thực tập tốt nghiệp thuộc chuyên ngành được đào tạo. Chuyên đề tốt nghiệp (hay báo cáo thực tập tốt nghiệp) là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo trình độ Đại học của Trường Đại học.

READ:  Những bài thơ về thân phân người con khi cha mẹ chia tay

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp là một báo cáo chuyên sâu giải quyết một vấn đề đặt ra trong thực tiễn thuộc chuyên ngành được đào tạo. Đồ án tốt nghiệp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học áp dụng đối với sinh viên khối ngành kỹ thuật; Khóa luận tốt nghiệp là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo đại học áp dụng đối với sinh viên khối ngành kinh tế, ngoại ngữ đã đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của Hiệu trưởng Trường Đại học.