Tổng hợp đề thi và câu hỏi ôn tập Quản trị học có đáp án

Quản trị học là gì? là môn học cung cấp kiến thức cơ bản về quản trị một tổ chức. Do tầm quan trọng của quản trị nên kiến thức về quản trị được chú trọng đào tạo trong các trường đại học – cao đẳng, không chỉ dành cho khối ngành kinh tế – xã hội mà còn cho các chuyên ngành khác.

Làm sao để học tốt Quản trị học? Để học tốt môn này, người học cần tìm thêm các thông tin và giải quyết độc lập những tình huống được đưa ra có liên quan đến bài học. Đối với mỗi bài học, người học đọc trước mục tiêu và tóm tắt bài học, sau đó đọc nội dung bài học. Kết thúc mỗi bài cần giải quyết tình huống theo nhóm, thảo luận và trả lời các câu hỏi sau nội dung lý thuyết từng bài.

Khi học môn Quản trị học gặp những dạng câu hỏi nào? Dưới đây là những dạng câu hỏi các bạn cần giải đáp qua mỗi phần bài học:

 • ĐẠI CƯƠNG VỀ QUẢN TRỊ HỌC
  • 1. Phân tích khái niệm quản trị.
  • 2. Phân tích đối tượng của quản trị. Quản trị là hoạt động khó hay dễ.
  • 3. Cho biết sự khác biệt giữa công việc quản trị ở một doanh nghiệp và một tổ chức phi lợi nhuận.
  • 4. Công việc của một nhà quản trị thay đổi như thế nào theo cấp bậc quản trị.
  • 5. Kỹ năng của nhà quản trị thay đổi như thế nào theo cấp bậc quản trị.
  • 6. Phân tích các vai trò của nhà quản trị.
  • 7. Khoa học quản trị hay nghệ thuật quản trị cần cho nhà quản trị hơn.
 • MÔI TRƯỜNG HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC
  • 1. Môi trường của tổ chức là gì. Phân biệt môi trường vi mô và vĩ mô.
  • 2. Tại sao việc phân tích môi trường lại quan trọng đối với nhà qủan trị?
  • 3. Nêu sự tác động của môi trường đến đơn vị anh chị công tác (hay quan tâm). Nêu giải pháp nhằm hạn chế nguy cơ và tận dụng được cơ hội của môi trường đem
   đến cho đơn vị
  • 4. Phân tích tác động của các yếu tố thuộc môi trường vĩ mô lên tổ chức.
  • 5. Phân tích tác động của các yếu tố thuộc môi trường vi mô lên tổ chức.
  • 6. Phân tích các biện pháp quản trị môi trường.
 • CHỨC NĂNG HOẠCH ĐỊNH
  • 1. Nêu khái niệm và tác dụng của chức năng hoạch định.
  • 2. So sánh hoạch định tác nghiệp và hoạch định chiến lược.
  • 3. Trình bày qúa trình hoạch định chiến lược?
  • 4. Trình bày ngắn gọn các công cụ hoạch địch chiến lược.
  • 5. Phân tích SWOT của đơn vị bạn đang công tác (đơn vị bạn quan tâm) & xây dựng các chiến lược, chiến lược nào bạn cho là khả thi nhất?
  • 6. Trình bày những nội dung cơ bản của hoạch định tác nghiệp.
 • CHỨC NĂNG TỔ CHỨC
  • 1. Trình bày các nguyên tắc của tổ chức quản trị. Tại sao nguyên tắc thống nhất chỉ huy lại quan trọng? Trong thực tế tại sao đây là nguyên tắc khó thực hiện?
  • 2. Bạn hiểu thế nào về tầm hạn quản trị. Khi nào sử dụng tầm hạn rộng, khi nào sử dụng hẹp?
  • 3. Phân biệt cấu trúc chức năng và cấu trúc trực tuyến.
  • 4. Muốn xoá bỏ các tầng nấc trung gian trong một tổ chức cần giải quyết các vấn đề gì.
  • 5. Trình bày công tác tổ chức của các bậc quản trị.
  • 6. Những ưu và nhược điểm của cấu trúc ma trận.
  • 7. Tại sao phải uỷ quyền? Các yêu cầu đối với ủy quyền là gì?
  • 8. Phân tích nhận xét của Dick Cacson: “có từ 70 đến 80% những khiếm khuyết trong quá trình thực hiện mục tiêu là do ảnh hưởng của công tác tổ chức”.
 • CHỨC NĂNG ĐIỀU KHIỂN
  • 1. Trình bày khái niệm điều khiển và phân tích các nguyên tắc của nó.
  • 4. Động viên là gì? Trình bày tóm lược các lý thuyết động viên.
  • 5. Trong quản trị hiện nay, tổ chức cần xây dựng những chính sách động viền gì.
  • 6. Lãnh đạo là gì. Phân tích các nguyên tắc lãnh đạo.
  • 7. Theo bạn phong cách lãnh đạo nào là tối ưu nhất của nhà quản trị
  • 8. Phân tích tầm quan trọng của quản trị xung đột
 • CHỨC NĂNG KIỂM SOÁT
  • 1. Trình bày khái niệm và mục đích kiểm soát.
  • 2. Phân tích các nguyên tắc kiểm soát.
  • 3. Trinh bày quy trình kiểm soát.
  • 4. Công việc kiểm soát của các cấp quản trị trong một tổ chức là gì?.
  • 6. Có phải tiêu chuẩn định lượng được chú trọng nhiều hơn tiêu chuẩn định tính trong quá trình kiểm soát.
 • THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ
  • 1. Khái niệm, yếu cầu và vai trò của quyết định quản trị?
  • 2. Phân biệt bản chất và kỹ thuật làm quyết định của quyết định lập trình và quyết định không lập trình.
  • 3. Trình bày tiến rình ra quyết định.
  • 4. Trình bày các mô hình ra quyết định. Cho nhận xét của bạn mô hình nào là tối ưu nhất.
  • 5. So sánh giữa quyết định quản trị cá nhân và quyết định quản trị tập thể.
  • 6. Tại sao quyết định quản trị phải luôn là sự sáng tạo của nhà quản trị.
 • SỰ PHÁT TRIỂN CỦA CÁC LÝ THUYẾT QUẢN TRỊ
  • 1. Trình bày tóm tắt các lý thuyết quản trị ở bài.
  • 2. So sánh những điểm giống nhau và khác nhau giữa lý thuyết quản trị khoa học của Taylor và lý thuyết quản trị hành chính của Fayol.
  • 3. Những nguyên tắc nào trong 14 nguyên tắc quản trị của Fayol khó áp dụng trong thực tiễn quản trị ngày nay.
  • 4. Mary P.Follet đã khuyên các nhà quản trị thời đó những nội dụng gì? Ngày nay nó còn hữu ích không ?
  • 5. Tại sao lý thuyết quản trị định lượng không có tính phổ biến cao?
  • 6. Lý thuyết phân tích hệ thống nhằm giải quyết những vấn đề gì?
  • 7. Phân tích những ưu điểm và nhược điểm của các tổ chức kiểu A và các tổ chức kiểu Z. Theo bạn các tổ chức Việt nam nên theo kiểu nào?
  • 8. Tại sao các nhà nghiên cứu Nhật Bản thuộc Viện nghiên cứu Nomura cho rằng “quản trị sáng tạo” là phong cách quản trị của thế kỷ 21? Bạn thấy đúng không? Tại sao?
READ:  Trình Bày Trường Phái Cổ Điển Về Quản Trị Và Rút Ra Những Nhận Xét Về Mặt Ưu Điểm Và Hạn Chế?

Những câu hỏi ôn tập Quản trị có lời giải: Đây là những câu hỏi có lời giải, tuy nhiên những lời giải này có thể vẫn chưa được đầy đủ, vì vậy bạn cần đọc nó và tham khảo với những gì mình đã học để có lời giải đúng nhất.

[display-posts category=”QTH” posts_per_page=”-1″ include_date=”false” order=”ASC” orderby=”title”]