Trình bày các yếu tốc tăng trưởng kinh tế?

Trình bày các yếu tốc tăng trưởng kinh tế, 1 đất nước có nền KT phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp khi dự báo tăng trưởng cần chú ý điều gì?

Với nền kinh tế có tính chất phụ thuộc nhiều vào sản xuất nông nghiệp này có thể dự báo tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất nông nghiệp thay cho tốc độ tăng trưởng kinh tế nói chung.

Đặc biệt khi dự báo về sản lượng nông nghiệp thì cần phải chú ý tính mùa vụ và các nhân tố như số lao động nông nghiệp, diện tích canh tác, phân bón, đầu tư cho nông nghiệp… và các yếu tố mang tính tự nhiên khác vào mô hình dự báo. Khi cần thiết có thể sử dụng các phương pháp Winter, chỉ số thời vụ, giải tích điều hòa vào dự báo để đảm bảo tính thời vụ nói trên.