Trình bày những thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật lần thứ II? Ý nghĩa và tác động của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đối với con người? Em có suy nghĩ gì về việc áp dụng những thành tựu đó ở Việt Nam hiện nay?

Thành tựu của cách mạng khoa học kĩ thuật lần 2

 • Trong lĩnh vực khoa học cơ bản có phát minh to lớn…
 • Phát minh lớn về công cụ sản xuất mới…
 • Tìm ra nguồn năng lượng mới…
 • Sáng chế những vật liệu mới…
 • “Cách mạng xanh” trong nông nghiệp…
 • Tiến bộ thần kì trong giao thông và thông tin…

Ý nghĩa và tác động

Ý nghĩa: là cột mốc chói lọi… phục vụ cuộc sống con người…

Tác động:

 • Tích cực: nâng cao năng xuất…đời sống… thay đổi cơ cấu..
 • Tiêu cực: Chế tạo vũ khí hủy diệt… ô nhiễm môi trường… tai nạn.. bệnh tật..

Suy nghĩ ở Việt Nam hiện nay

 • Hiện nay nước ta đang tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước..
 • Việt Nam đang tích cực áp dụng thành tựu tiến bộ của cách mạng KHKT vào sản xuất công-nông nghiệp. Tạo ra một diện mạo mới cho nền kinh tế nước ta
 • Tuy nhiên, việc áp dụng còn hạn chế do cơ chế chính sách chưa phù hợp, điều kiện kinh tế cơ sở hạ tầng còn khó khăn…