Trình bày vai trò đấu thầu quốc tế với chủ đầu tư

– Khái niệm :

+ Theo điều 4 luật đấu thầu Việt Nam năm 2005, đấu thầu quốc tế là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu với sự tham gia của các nhà thầu nước ngoài và nhà thầu trong nước.

+ Chủ đầu tư là người sở hữu vốn hoặc được giao trách nhiệm thay mặt chủ sở hữu , người vay vốn trực tiếp quản lý và thực hiện các dự án .

Hình ảnh có liên quan

– Vai trò :

+ Tiếp cận với các nhà cung cấp mới, tiềm năng, giảm sự phụ thuộc vào nhà cung cấp truyền thống

+ Phát hiện ra sản phẩm thay thế.

+ Phát huy hiệu quả sử dụng vốn , giảm chi phí cho việc tìm kiến các nhà cung cấp , thị trường.

+ Mua hàng hóa với giá cả hợp lý nhất

+ Hạn chế những tác động từ những mối quan hệ tế nhị.

+ Tránh được sự tranh luận trong nội bộ đối với việc chọn nhà cung cấp.

+ Hạn chế sự thông đồng giữa một số cá nhân của bên mời thầu với nhà thầu.

+ Giúp chủ đầu tư nâng cao trình độ,năng lực đội ngũ cán bộ, nâng cao uy tín của tổ chức , doanh nghiệp …

+ Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh giữa các doanh nghiệp.