Bảo đảm dự thầu là gì? Tại sao nhà thầu cần nộp bảo đảm dự thầu?

Hỏi: Bảo đảm dự thầu là gì? Tại sao nhà thầu cần nộp bảo đảm dự thầu? Thông thường, bảo đảm dự thầu sẽ có thời hạn bao lâu và nhà thầu sẽ được nhận lại bảo đảm dự thầu khi nào?

Trả lời

– Bảo đảm dự thầu là việc nhà thầu thực hiện một trong các biện pháp đặt cọc, ký quỹ hoặc nộp thư bảo lãnh để bảo đảm trách nhiệm dự thầu của nhà thầu trong thời gian xác định theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Hoặc có thể nói, bảo đảm dự thầu là việc các nhà thầu phải nộp cho bên mời thầu một khoản tiền dưới nhiều hình thức khác nhau như tiền mặt, giấy bảo lãnh của ngân hàng, các giấy tờ có giá trị khác khi tham gia đấu thầu để đảm bảo rằng các nhà thầu sẽ tham gia nghiêm túc.

– Nhà thầu cần phải nộp bảo đảm dự thầu để đảm bảo trách nhiệm dự thầu của mình rằng các nhà thầu sẽ tham gia cuộc đấu thầu nghiêm túc.

READ:  Nêu mối quan hệ giữa kinh tế chính trị với các khoa học kinh tế khác

– Thông thường, thời gian có hiệu lực của bảo đảm dự thầu bằng thời gian hiệu lực của hồ sơ dự thầu cộng thêm ba mươi ngày.

Trường hợp cần gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu, bên mời thầu phải yêu cầu nhà thầu gia hạn tương ứng hiệu lực bảo đảm dự thầu; trong trường hợp này, nhà thầu không được thay đổi nội dung hồ sơ dự thầu đã nộp bao gồm cả giá dự thầu và phải gia hạn tương ứng hiệu lực của bảo đảm dự thầu. Trường hợp nhà thầu từ chối gia hạn hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì bên mời thầu phải hoàn trả bảo đảm dự thầu cho nhà thầu.

– Bảo đảm dự thầu được trả lại cho các nhà thầu không trúng thầu trong thời gian không quá ba mươi ngày kể từ ngày thông báo kết quả đấu thầu. Đối với nhà thầu trúng thầu, bảo đảm dự thầu được hoàn trả sau khi nhà thầu thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định tại Điều 55 của Luật đấu thầu.

READ:  Gói thầu là gì? Tại sao một dự án lại được phân chia thành các gói thầu khác nhau?

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]