Vì sao sau chiến tranh Thế giới thứ I, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?

Giải phóng dân tộc ở châu Á bùng nổ mạnh mẽ vì:

  • Do chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc đã tác động trực tiếp đến các nước Châu Á.
  • Phong trào đấu tranh chống đế quốc dâng cao mạnh mẽ
  • Ảnh hưởng của thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga
  • Giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng.
  • Phong trào độc lập dân tộc diễn ra mạnh mẽ dưới nhiều hình thức và lôi kéo đông đâỏ tầng lớp nhân dân tham gia.
  • Phong trào dân chủ tư sản cũng có những bước tiến rõ rệt hơn so với những năm đầu thế kỷ XX.