Vì sao sau chiến tranh Thế giới thứ I, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở Châu Á lại bùng nổ mạnh mẽ?

Giải phóng dân tộc ở châu Á bùng nổ mạnh mẽ vì:

  • Do chính sách khai thác và bóc lột thuộc địa của các nước đế quốc đã tác động trực tiếp đến các nước Châu Á.
  • Phong trào đấu tranh chống đế quốc dâng cao mạnh mẽ
  • Ảnh hưởng của thắng lợi Cách mạng Tháng Mười Nga
  • Giai cấp vô sản từng bước trưởng thành và tham gia lãnh đạo cách mạng.
  • Phong trào độc lập dân tộc diễn ra mạnh mẽ dưới nhiều hình thức và lôi kéo đông đâỏ tầng lớp nhân dân tham gia.
  • Phong trào dân chủ tư sản cũng có những bước tiến rõ rệt hơn so với những năm đầu thế kỷ XX.

Nội dung liên quan

READ:  Nêu những lực lượng cách mạng chủ yếu tham gia vào phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam sau chiến tranh thế giới thứ nhất. Giai cấp nào đủ khả năng lãnh đạo phong trào giải phóng dân tộc Việt Nam đi đến thắng lợi? Phát biểu ý kiến của em về vai trò của giai cấp đó trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]