ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp ?

1 – Ý nghĩa LS

Thắng lợi của cuộc kháng chiến bảo vệ và phát triển thành quả của CMT8-1945, chấm dứt ách thống trị của TD P trong gần 1 nửa thế kỷ trên đất nước ta, giải phóng hoàn toàn miền Bắc, hoàn thành CMDTDCND trên ½ đất nước. CMVN đã chuyển sang 1 giai đoạn mới: giai đoạn tiến hành CNXNCH ở miền Bắc và CMDTDCND ở miền Nam, hoàn thành thống nhất nước nhà.

Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ các dtộc bị nô dịch vùng lên chống CNĐQ, chống CNTD vì độc lập tự do và dân chủ tiến bộ, báo hiệu 1 thời kỳ sụp đổ từng mảng của hệ thống thuộc địa của CNTD, góp phần tích cực vào tiến trình phát triển của CMTG.

2 – Nguyên nhân thắng lợi

Cuộc kháng chiến của nhân dân ta chống thực dân P và can thiệp Mỹ giành được thắng lợi là do các nhân tố cơ bản sau:

+Có sự lãnh đạo của Đ với đường lối ctrị và quân sự đúng đắn, có khối đoàn kết nhất trí của toàn dân, có mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với quần chúng. Các đảng viên của Đ đã xung phong gương mẫu, dũng cảm đi đầu trong cuộc chiến đấu.

+Có sự đoàn kết chiến đấu toàn dân được tổ chức, tập hợp trong Mặt trận dtộc rộng rãi – Mặt trận Liên – Việt, dựa trên nền tảng của khối liên minh công nhân, nông dân và trí thức.

READ:  Trình bày chủ trương đấu tranh đòi quyền dân sinh, dân chủ của Đảng và nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ. ( 7-1936)?

+Có lực lượng vũ trang gồm ba thứ quân làm nòng cốt cho toàn dân đánh giặc. Đây là lực lượng trực tiếp đóng vai trò quyết định tiêu diệt địch trên chiến trường.

+Chúng ta có chính quyền dân chủ nhân dân, một chính quyền của dân, do dân, vì dân. Đây là một công cụ sắc bén của Đảng để tổ chức toàn dân kháng chiến và xdựng chế độ mới.

+Có hậu phương ngày càng mở rộng và củng cố về mọi mặt, bảo đảm chi viện ngày càng nhiều sức người, sức của cho mặt trân.

+Có sự liên minh chiến đấu of 3 dtộc VN, Lào, Cam chống kẻ thù chung & được sự đồng tình of các nước XHCN, của các dtộc bị áp bức và các lực lượng hòa bình, tiến bộ trên TG.

3 – Những bài học kinh nghiệm

+Xác định đúng và quán triệt đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

+Kết hợp chặt chẽ và đúng đắn nhiệm vụ chống ĐQ với nhệim vụ chống Phong kiến, trong đó chủ yếu là  nhiệm vụ chống đế quốc.

READ:  Vì sao nói Cu-Ba là "hòn đảo anh hùng"? Cơ sở nào xây đắp nên tình hữu nghị Việt Nam - Cu Ba? Em biết gì về mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa lãnh tụ Phiđen Caxtơrô, nhân dân Cu-Ba với Đảng, chính phủ và nhân dân ta?

+Vừa kháng chiến, vừa xây dựng chế độ mới, xây dựng hậu phương ngày càng vững mạnh đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cuộc kháng chiến.

+Quán triệt tư tưởng chiến lược kháng chiến gian khổ và lâu dài chủ động đề ra và thực hiện phương thức tiến hành chiến tranh và nghệ thuật quân sự sáng tạo.

+Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao sức chiến đấu và hiệu lực lãnh đạo của Đảng trong chếin tranh.