Bằng lý luận và thực tiển hãy chứng độc lập dân tộc gắn với CNXH là sợi chỉ đỏ xuyên suốt của quá trình CMVN?

Lý luận: Vì CNXH đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

  • CNXH dựa vào quan điểm CN mác-lê và chủ tịch HCM

Thực tiển:

+ Giai đoạn 1930-1954: đặc điểm CNXH là ĐLDT( là mục tiêu trực tiếp) và CNXH

Tác dụng của CNXH: đảm bảo cho CM DCND theo đúng hướng, đúng mục tiêu, có kết quả. tiêu biểu là: cm tháng 8, kháng chiến chống pháp để đến hiệp định gionevo

+ Giai đoạn 1954-1975:

Đặc điểm: kết hợp 2 nhiệm vụ của 2 miền. miền nam là cách mạng DTDCND, miền bắc là XD CNXH

Tác dụng: giải phóng miền nam thống nhất đất nước

+ Giai đoạn 1975- nay:

Đặc điểm: dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh và ĐLDT gắn liền chặt chẽ với CNXH

Tác dụng: kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại