Câu 112: Những biện pháp hòa bình giải quyết các tranh chấp quốc tế

Những biện pháp hòa bình giải quyết tranh chấp quốc tế

• Biện pháp giải quyết trực tiếp: đàm phán trực tiếp

• Biện pháp thông qua bên thứ ba: Trung gian, hòa giải, thông qua ủy ban điều tra, ủy ban hòa giải …

• Biện pháp giải quyết tranh chấp trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế

• Tài phán quốc tế: tóa án quốc tế, trọng tài quốc tế

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]
READ:  Khái niệm và nguồn của luật hàng không quốc tế