Câu 19: Nguyên tắc tận tâm, thiện chí thực hiện cam kết quốc tế?

– Lời mở đầu của hiến chương “ tạo điều kiện để đảm bảo công lí và sự tôn trọng các nghĩa vụ phát sinh từ điều ước quốc tế và các nguồn khác của luật quốc tế”

– Khoản 2 điều 2 hiến chương “ tất cả các thành viên liên hợp quốc thiện chí thực hiện các nghĩa vụ do hiến chương đặt ra”

– Công ước viên 1969” mỗi điều ước quốc tế hiện hành đều ràng buộc các bên tham gia và đều được các bên thực hiên một cách thiện chí”

– Khi nghĩa vụ theo ĐƯQT trái với nghĩa vụ của hiến chương thì nghịa vụ theo hiến chương được ưu tiên thực hiện

– Bất kì một điều ước bất bình đẳng nào cũng xâm phạm chủ quyền quốc gia và hiến chương LHQ.

Nội dung liên quan

READ:  Trình bày và phân tích nội dung nguyên tắc quyền tự do hàng không?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]