Câu 28: Phân tích chế định kế thừa Quốc gia trong Luật Quốc tế

– Kế thừa theo Luật quốc tế là việc chủ thể mới của Luật quốc tế tiếp nhận quyền hạn và nghĩa vụ mà chủ thể cũ đã thực hiện trước đó.

– Cơ sở của vấn đề kế thừa:

  • Công ước Viên về kế thừa theo Điều ước quốc tế thông qua ngày 22/8/1978
  • Công ước Viên về kế thừa tài sản, hồ sơ lưu trữ và công nợ quốc gia thông qua ngày 7/4/1983.

– Cơ sở làm phát sinh sự kế thừa

  • Sự xuất hiện trên trường quốc tế những quốc gia mới hoặc có sự chuyển nhượng 1 bộ phận lãnh thổ của quốc gia này sang quốc gia khác.

– Đặc điểm của kế thừa quốc gia:

  • Chủ thể của quan hệ thừa kế: quốc gia để lại kế thừa & quốc gia kế thừa
  • Đối tượng của kế thừa: là các quyền và nghĩa vụ quốc tế về lãnh thổ, điều ước quốc tế, tài sản quốc gia, vấn đề quy chế thành viên tại các tổ chức quốc tế.
READ:  Câu 23. Quá trình xây dựng các quy phạm luật quốc tế và quá trình chuyển hóa những quy phạm pháp luật quốc tế vào trong luật quốc gia

– Các trường hợp kế thừa quốc gia:

  • Kế thừa quốc gia sau cách mạng xã hội
  • Kế thừa quốc gia do kết quả của phong trào giải phóng dân tộc
  • Kế thừa quốc gia khi hợp nhất hoặc giải thể quốc gia liên bang
  • Kế thừa trong trường hợp có thay đổi lớn về lãnh thổ
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]