Câu 3: Đối tượng điều chỉnh của Luật quốc tế

Đối tượng điều chỉnh của Luật quốc tế là các quan hệ nhiều mặt phát sinh trong đời sống quốc tế nhưng chủ yếu là các quan hệ chính trị hoặc các khía cạnh chính trị.

Quan hệ do Luật quốc tế điều chỉnh là quan hệ giữa các QG hoặc các thực thể quốc tế khác, như các tổ chức quốc tế liên QG, các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập nảy sinh trong các lĩnh vực ( chính trị, kinh tế, xã hội…) của đời sống quốc tế. Khác với các quan hệ do luật QG điều chỉnh, quan hệ thuộc phạm vi tác động của Luật quốc tế là quan hệ mang tính lien QG, lien chính phủ, phát sinh trong bất kì lĩnh vực nào của đời sống QT. Những quan hệ đó đòi hỏi phải được điều chỉnh bằng những quy phạm của Luật quốc tế. Như vậy, quan hệ liên QG,( liên chính phủ ) giữa các QG và các thực thể Luật quốc tế khác phát sinh trong mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội… và được điều chỉnh bằng Luật quốc tế gọi là quan hệ pháp luật QT.

READ:  Câu 50: So sánh quyền con người với quyền công dân?

Các quan hệ PLuật quốc tế có đặc trưng cơ bản bởi sự tồn tại của yếu tố trung tâm là QG – chủ thể có chủ quyền và việc thực hiện quyền năng chủ thể Luật quốc tế của QG do thuộc tính chủ quyền chi phối đã tạo ra sự điều chỉnh khác biệt của Luật quốc tế so với cơ chế điều chỉnh của LQG.

Nội dung liên quan

READ:  Câu 84: Các nguyên tắc cơ bản của luật hàng không quốc tế?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]