Câu 30: Mối liên hệ giữa điều ước quốc tế và tập quán quốc tế

– Tập quán quốc tế: là hình thức pháp lý chứa đựng quy tắc xử sự chung, hình thành trong thực tiễn quan hệ quốc tế và được các chủ thể Luật quốc tế thừa nhận là luật.

– Mối quan hệ: Điều ước quốc tế và tập quán quốc tế có mối quan hệ biện chứng, tác động qua lại đối với nhau.

– Biểu hiện:

  • Sự tồn tại của 1 điều ước quốc tế không có ý nghĩa loại bỏ giá trị áp dụng của 1 tập quán quốc tế tương đương về nội dung, mặc dù trong nhiều trường hợp điều ước quốc tế có giá trị ưu thế hơn.
  • Tập quán quốc tế có ý nghĩa là cơ sở hình thành điều ước quốc tế và ngược lại.
  • Quy phạm tập quán có thể bị thay đổi, hủy bỏ bằng con đường điều ước quốc tế và ngược lại.
  • Tập quán quốc tế tạo điều kiện mở rộng hiệu lực của điều ước quốc tế.
READ:  Câu 117: Nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế về chiến tranh và ý nghĩa của nó

Nội dung liên quan

Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]