Câu 56: Quy chế pháp lý của lãnh thổ quốc gia:

Nội dung quy chế pháp lý của lãnh thổ quốc gia thể hiện qua các văn bản pháp luật quốc gia và quốc tế, gồm:

– Quyền từ do lựa chọn chế độ chính trị , kinh tế, văn hóa- xã hội phù hợp với nguyện vọng của cộng đồng dân cư sống trên lãnh thổ mà không có sự can thiệp từ bên ngoài, dưới bất kỳ hình thức nào.

– Quyền tự do lựa chọn phương hướng phát triển của đất nước, thực hiện những cảu cách kinh tế xã hội phù hợp với các đặc điểm quốc gia. Các quốc gia có nghĩa vụ phải tôn trọng sự lựa chọn này.

– Quyền tự quyết định chế độ pháp lý đối với từng vùng lãnh thổ quốc gia.

– Quyền sở hữu hoàn toàn đối với tất cả tài nguyên thiên nhiên trong lãnh thổ nước mình.

– Thực hiện quyền tài phán đối với mọi công dân, tổ chức, kể cả cá nhân, tổ chức nước ngoài trong phạm vi lãnh thổ quốc gia (trừ trường hợp pháp luật quốc gia hoặc điều ước quốc tế mà quốc gia đó tham gia có quy định khác).

READ:  Câu 49. Nội dung quyền cơ bản của con người trong luật quốc tế

– Quyền của quốc gia áp dụng các biện pháp cưỡng chế, điều chỉnh, kiểm soát hoạt động của các pháp nhân, người nước ngoài, kể cả các trường hợp quốc hữu hóa, tịch thu, trưng thu tài sản của tổ chức, cá nhân nước ngoài có bồi thường hoặc không có bồi thường.

– Quyền quyết định sử dụng, thay đổi lãnh thổ phù hợp với pháp luật và lợi ích cộng đồng dân cư sống trên phần lãnh thổ đó.

Nội dung liên quan

READ:  Câu 63. Trình bày khái niệm và cách thức phân định các vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền các quốc gia ven biển.
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]