Chủ thể của trách nhiệm pháp lý quốc tế

Là chủ thể của luật quốc tế

Phân loại:

+ Chủ thể chịu trách nhiệm pháp lý quốc tế

+ Chủ thể thực hiện truy cứu TNPL quốc tế.

Quốc gia là chủ thể phải chịu trách nhiệm pháp lý về những hành vi nhất định của các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân, không phụ thuộc vào việc họ ở trong hay ngoài phạm vi lãnh thổ quốc gia.

luật quốc tế cũng quy định TNHS đối với cá nhân có hành vi vi phạm luật quốc tế, đe dọa hoặc làm ảnh hưởng tới hòa bình thế giới. (Việc truy cứu TNHS về tội chống hòa bình, nhân loại, tội ác chiến tranh….được thực hiện k có giới hạn về thời hiệu => thể hiện trong quy chế của các tòa án quốc tế năm 45,46)