Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như thế nào?

1. Người nộp thuế đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh khi tổ chức lại doanh nghiệp thì thực hiện đăng ký thuế cùng với đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hợp tác xã, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

2. Người nộp thuế đăng ký thuế trực tiếp với cơ quan thuế khi tổ chức lại doanh nghiệp phải thực hiện chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với tổ chức bị chia, bị sáp nhập, bị hợp nhất hoặc thay đổi thông tin đối với tổ chức bị tách và đăng ký mới hoặc thay đổi thông tin đối với tổ chức mới sau khi chia, tách hoặc được sáp nhập, hợp nhất.

Đăng ký thuế trong trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp như thế nào?

Nội dung liên quan

READ:  Nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án trong nộp thuế là gì?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]