Đấu thầu một túi hồ sơ là gì? Đấu thầu hai túi hồ sơ là gì? Đấu thầu hai giai đoạn là gì?

Câu hỏi: Đấu thầu một túi hồ sơ là gì? Đấu thầu hai túi hồ sơ là gì? Đấu thầu hai giai đoạn là gì? Phân biệt đấu thầu một túi hồ sơ với đấu thầu hai túi hồ sơ và đấu thầu hai giai đoạn.

Kết quả hình ảnh cho Đấu thầu một túi hồ sơ

Trả lời

1.Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ là phương thức đầu thầu mà nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu trong cùng một túi hồ sơ.

– Phương thức này được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC.

– Việc mở thầu được tiến hành một lần.

2. Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ là phương thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt làm 2 túi hồ sơ theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu,

– Được áp dụng đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong đấu thầu cung cấp dịch vụ tư vấn..

– Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất về kỹ thuật sẽ được mở trước để đánh giá, đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất kỹ thuật được đánh giá là đáp ứng yêu cầu được mở sau để đánh giá tổng hợp. Trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì đề xuất về tài chính của nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật cao nhất sẽ được mở để xem xét, thương thảo.

3. Phương thức đấu thầu hai giai đoạn là phương thức đấu thầu mà việc đánh giá hồ sơ dự thầu được diễn ra làm hai giai đoạn.

– Được áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng và được thực hiện theo trình tự sau đây:

a) Trong giai đoạn một, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn một, các nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phương án tài chính nhưng chưa có giá dự thầu; trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai;

b) Trong giai đoạn hai, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một được mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm: đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính, trong đó có giá dự thầu; biện pháp bảo đảm dự thầu.

4. Phân biệt đấu thầu một túi hồ sơ với đấu thầu hai túi hồ sơ và đấu thầu hai giai đoạn.

Đấu thầu một túi hồ sơĐấu thầu hai túi hồ sơĐấu thầu hai giai đoạn
Khái niệmLà hình thức đấu thầu mà nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật
và đề xuất tài chính trong cùng một túi hồ sơ.
Là hình thức đấu thầu nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật và
đề xuất tài chính trong hai túi hồ sơ riêng biệt.
Là hình thức đấu thầu được thực hiện theo hai giai đoạn
Túi hồ sơmộtHaiMột hoặc hai
Đối tượng áp dụngPhương thức đấu thầu một túi hồ sơ được áp dụng đối với
hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói
thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC.
Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ được áp dụng đối với
đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong đấu thầu
cung cấp dịch vụ tư vấn.
Phương thức đấu thầu hai giai đoạn được áp dụng đối với
hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói
thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ
thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng.
Việc mở thầuViệc mở thầu được tiến hành một lần.Việc mở thầu được tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất
về kỹ thuật sẽ được mở tr ước để đánh giá, đề xuất về
tài chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất kỹ thuật
được đánh giá là đáp ứng yêu cầu được mở sau để đánh
giá tổng hợp. Trường hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật
cao thì đề xuất về tài chính của nhà thầu đạt số điểm
kỹ thuật cao nhất sẽ được mở để xem xét, thương thảo.
Việc mở thầu một hoặc hai lần, nếu hai lần thì: lần một
được tiến hành khi mở thầu giai đoạn một , lần hai được
tiến hành mở thầu giai đoạn hai.