Điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp được quy định như  thế nào?

Về điều kiện chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, Điều 190 Luật đất đai năm 2013 quy định: Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp do được Nhà nước giao đất, do chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác thì chỉ được chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp trong cùng xã, phường, thị trấn cho hộ gia đình, cá nhân khác để thuận lợi cho sản xuất nông nghiệp và không phải nộp thuế thu nhập từ việc chuyển đổi quyền sử dụng đất và lệ phí trước bạ.

Nội dung liên quan

READ:  Xin cho biết quy định của pháp luật về trường hợp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất?
Đánh giá SAO
[Tổng: Trung bình: ]