Tôi có thể làm việc trong công ty X mà không giao kết hợp đồng lao động không? Vì tôi chưa muốn làm việc lâu dài nên e rằng nếu ký kết hợp đồng lao động sẽ bị ràng buộc.

Giao kết hợp đồng lao động là nghĩa vụ bắt buộc, được quy định tại Điều 18 BLLĐ 2012. Cụ thể như sau:

– Trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.

Trong trường hợp người lao động từ đủ 15 tuổi đến dưới 18 tuổi, thì việc giao kết hợp đồng lao động phải được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của người lao động.

– Đối với công việc theo mùa vụ, công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng thì nhóm người lao động có thể ủy quyền cho một người lao động trong nhóm để giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản; trường hợp này hợp đồng lao động có hiệu lực như giao kết với từng người.

Hợp đồng lao động do người được ủy quyền giao kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, giới tính, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động.

READ:  Xác định thuế giá trị gia tăng được tính từ thời điểm nào?

Căn cứ các quy định trên đây thì trước khi vào làm việc ở Công ty X, bạn phải giao kết hợp đồng lao động.